Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.    ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

1.1    Ο Πωλητής (πελάτης) πωλεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει τα Κινητά στον Αγοραστή (goldbuyers) λαμβάνοντας το ανάλογο τίμημα για αυτά με χρηματικό ποσό σε ευρώ (€) από τον Αγοραστή. Ο Πωλητής παραδίδει στον Αγοραστή τα Κινητά. Η  Σύμβαση πώλησης με δικαίωμα εξώνησης αποτελεί πλήρη απόδειξη της παράδοσης των Κινητών και της μεταβίβασης της κυριότητάς τους στον Αγοραστή και της καταβολής του τιμήματος στον Πωλητή.

2.    ΕΓΓΡΑΦΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

2.1    Ο Αγοραστής καταχώρισε με αύξοντα αριθμό, ο οποίος είναι μοναδικός ανά σύμβαση αγοράς με εξώνηση και με χρήση εξουσιοδότησης από τον πωλητή, στο τηρούμενο από αυτόν [βιβλίο][ηλεκτρονικό αρχείο] όλα τα στοιχεία που προβλέπει η Αστυνομική Διάταξη 5Α αρ. 1010/10/525.8.2011 .

2.2    Τα Κινητά μετά την παράδοσή τους στον Αγοραστή και αφού αναρτήθηκε σε αυτά πινακίδα με τον ανωτέρω αύξοντα αριθμό καταχώρησης, κατατέθηκαν από εκπρόσωπο του Αγοραστή στο θησαυροφυλάκιο εντός του καταστήματος του Αγοραστή όπου και θα παραμείνουν προς φύλαξη από τον Αγοραστή μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ο Πωλητής έχει δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα εξώνησης σύμφωνα με τον Όρο 1.1 της παρούσας.

3.    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ

3.1    Η πώληση που πραγματοποιείται με την Σύμβαση αγοράς των αντικειμένων από την goldbuyers, περιέχει σύμφωνο εξώνησης κατά τα άρθρα 565-572 του Αστικού Κώδικα. Ειδικότερα, ο Πωλητής έχει δικαίωμα μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της Σύμβασης, να πάρει πίσω τα Κινητά αντί συμωνηθέντος ανάμεσα στις δύο πλευρές ποσού όπως αυτό θα αναγράφεται στην υπογραφθείσα σύμβαση αγοράς κινητών με δικαίωμα εξώνησης. Να σημειώσουμε ότι το παραπάνω ισχύει, νοουμένου ότι ο Πωλητής έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να προκαταβάλει, εν όλω ή εν μέρει, και πριν την ανωτέρω ημερομηνία το τμήμα του ποσού που αντιστοιχεί στα έξοδα του Αγοραστή για τη φύλαξη και την ασφάλιση των Κινητών (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Να σημειωθεί εδώ ότι, εάν ο πωλητής επιθυμεί να προκαταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα για τη φύλαξη και την ασφάλιση των Κινητών, τότε θα οφείλει στον αγοραστή με το πέρας της κάθε πρώτης ημέρας μετά τη συμπλήρωση κάθε μηνός από την υπογραφή του παρόντος, την πληρωμή του ποσού φύλαξης και ασφάλισης των Κινητών, που θα ισούται με το ποσό του παρερχόμενου μηνός συν το ποσό του τρέχοντος επόμενου (πχ. Ένας μήνας και μία ημέρα ισούται με πληρωμή ποσού για δύο μήνες). Ο πρώτος μήνας χρεώνεται από τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης.
Παράταση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος εξώνησης δεν χορηγείται σε καμιά περίπτωση από τον Αγοραστή στον Πωλητή. Ο Πωλητής δεν έχει το δικαίωμα να λάβει πίσω μέρος των κινητών πριν τη συμπλήρωση της ημερομηνίας που περιγράφεται στον Όρο 1.1 . Αν ο Πωλητής επιθυμεί να πάρει πίσω τα Κινητά πριν τη συμπλήρωση της ημερομηνίας που περιγράφεται στον Όρο 1.1, έχει το δικαίωμα αυτό αντί του συμφωνηθέντος ποσού από το οποίο, για κάθε μήνα που μεσολαβεί από την ημέρα πρόωρης προσέλευσης του Πωλητή μέχρι την ημερομηνία που περιγράφεται στον Όρο 1.1, θα αφαιρείται το αντίστοιχο μηνιάιο ποσό σε ευρώ για την χρέωση της μηνιαίας υπηρεσίας για την τήρηση και φύλαξη των Κινητών από την GoldBuyers. 
Το συμφωνηθέν ποσό για την επαναγορά των Κινητών από τον αρχικό πωλητή, πέραν του τιμήματος αγοράς, περιλαμβάνει τα έξοδα για τη φύλαξη και την ασφάλιση των Κινητών (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) για το χρονικό διάστημα που βρίσκονται στην κατοχή του Αγοραστή.

3.2    Η εξώνηση συντελείται με προφορική ή γραπτή δήλωση του Πωλητή προς τον Αγοραστή στην ανωτέρω διεύθυνση του Αγοραστή ότι ασκεί το δικαίωμα της εξώνησης.
Για την παραλαβή των Κινητών ο Πωλητής θα πρέπει:(1) να έχει τηλεφωνήσει την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα στον Αγοραστή στον αριθμό εργασίας του ή να έχει αποστείλει ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας ,(2) να έχει προσκομίσει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα και το πρωτότυπο αντίτυπο της Σύμβασης που έχει στην κατοχή του∙ και (3) να έχει καταβάλει στον Αγοραστή σε μετρητά το πλήρες ποσό που αναφέρεται στον Όρο 1.1, νοουμένου, για την αποφυγή αμφιβολίας, ότι σε καμιά περίπτωση δεν αρκεί μερική ή τμηματική καταβολή του τιμήματος..
Μετά την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων ο Αγοραστής υποχρεούται να αποδώσει στον Πωλητή τα Κινητά χωρίς καμιά άλλη υποχρέωση απόδοσης τυχόν ωφελημάτων και η παρούσα Σύμβαση θα αποτελεί πλήρη απόδειξη για τη σχετική συναλλαγή.

               Ρητά συμφωνείται ότι αν ο Πωλητής δεν ασκήσει το Δικαίωμα Εξώνησης εμπρόθεσμα και δεν παραλάβει τα Κινητά:
(α)    Ο Αγοραστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση του να φυλάσσει τα Κινητά και από την υποχρέωσή του να τα επιστρέψει στον Πωλητή και δικαιούται να εκποιήσει τα Κινητά σε οποιαδήποτε τιμή∙ και

(β)    Ο Πωλητής παραιτείται με την Σύμβαση αγοράς με δικαίωμα εξώνησης των αντικειμένων από την goldbuyers,  από κάθε αξίωση ή απαίτηση, για τυχόν υπόλοιπο από το τίμημα τυχόν περαιτέρω εκποίησης των Κινητών.

4.    ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Πωλητής διαβεβαιώνει και εγγυάται προς τον Αγοραστή ότι:
(α)    έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι ο μοναδικός νόμιμος, αληθής και αδιαφιλονίκητος κύριος των Κινητών ελεύθερων από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου,

(β)    δεν έχει πωλήσει ή εκποιήσει τα Κινητά,

(γ)    δεν υφίστανται εκκρεμή δικαιώματα ή συμφωνίες οποιουδήποτε είδους που θα έδιδαν σε οποιονδήποτε τρίτο το δικαίωμα να αποκτήσει οποιοδήποτε από τα Κινητά ή οποιοδήποτε δικαίωμα επ' αυτών,

(δ)    αποδέχεται την εκτίμηση της αξίας των Κινητών από τον Αγοραστή και τη θεωρεί δίκαιη και εύλογη,

(ε)    θα βαρύνεται με όλα τα έξοδα αποθήκευσης, φύλαξης και ασφάλισης των Κινητών καθώς και των σχετικών με τα ανωτέρω έξοδα φόρων και επιβαρύνσεων καθ' όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται στην κατοχή του Αγοραστή και μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος εξώνησης σύμφωνα με τον Όρο 1.1, και

(στ)    η Σύμβαση αγοράς των αντικειμένων από την goldbuyers, αποτελεί νόμιμη, έγκυρη και δεσμευτική υποχρέωσή του.

 

5.    ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΛΟΠΗ ΚΙΝΗΤΩΝ - Αν τα Κινητά καταστραφούν ή απολεσθούν (λ.χ. κλαπούν) χωρίς υπαιτιότητα του Αγοραστή, πριν την εξώνηση, το δικαίωμα της εξώνησης αποσβήνεται και ο Αγοραστής δικαιούται να κρατήσει κάθε περιελθόν συμπεριλαμβανομένης για την αποφυγή αμφιβολίας ασφαλιστικής αποζημίωσης. Αν τα Κινητά χειροτερέψουν, χωρίς υπαιτιότητα του Αγοραστή, πριν την εξώνηση, ο Πωλητής δεν έχει δικαίωμα σε μείωση του τιμήματος της εξώνησης.

 

6.    ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - Η Σύμβαση αγοράς με δικαίωμα εξώνησης ενσωματώνει το σύνολο της συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης αντίθετης  συμφωνίας. Ο Πωλητής παραιτείται από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά του πέραν αυτών που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση.

 

7.    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Κάθε ειδοποίηση υπό ή αναφορικά με την Σύμβαση ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΩΝΗΣΗΣ θα δίδεται γραπτώς στη διεύθυνση του κάθε συμβαλλόμενου που παρατίθεται στο προοίμιο της Σύμβασης ή σε κάθε άλλη διεύθυνση την οποία ο σχετικός συμβαλλόμενος θα έχει γνωστοποιήσει γραπτώς στον άλλο.

 

8.    ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - Ο Πωλητής συμφωνεί ότι τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει αναφορικά με την Σύμβαση ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΩΝΗΣΗΣ και συνεπακόλουθα υπάγεται στη δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας, χωρίς να παραβλάπτεται το δικαίωμα του Πωλητή ή του Αγοραστή να εκκινήσει δικαστικές διαδικασίες ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Περαιτέρω, η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Θέλετε να μάθετε την αξία των αντικειμένων σας

Μιλήστε με έναν εκτιμητή